Main menu

Subscribe to RSS - linh tinh

linh tinh

Phê và tự tha thứ

Submitted by mrsinguyen on Tue, 08/01/2013 - 09:59

Thời gian chạy bộ đủ lâu để mình phát hiện ra một sự thật rất bình thường là những người dậy sớm chạy bộ hầu như là những người đang già đi, những người đang lớn lên rất ít, chết mẹ mình đang già đi. :(

Và có một số sự thật không kém thú vị là những cánh mày râu khi tụ tập hay tán gẫu với nhau thì đa phần là chém về những chuyện rất là mang tính toàn cầu, kiểu như: Họ sẽ nói về mùa xuân Ả rập, mùa xuân Myanmar, nào là chuyện bầu Đức sẽ làm gì với bất động sản ở Myanmar, và không thể thiếu là về Bên Thắng Cuộc, vân vân và mi vân (cái này ăn trộm).

Tags: